Top image
Holbæk
Orienteringsklub

Regler for kørselsgodtgørelse

Der ydes som udgangspunkt ikke kørselsgodtgørelse for medlemmernes udgifter til transport i forbindelse med det frivillige arbejde der ydes i klubben. Dette begrundes i ønsket om at fastholde det nuværende, forholdsvis lave, niveau for medlemskontingentet.

Der er dog situationer med ekstraordinære store kørsels omkostninger, hvor klubben ønsker at kunne yde en vis form for kompensation til disse udgifter. Det vil typisk være følgende situationer:

 • Kørsel med materiel i forbindelse med stævner. Bl.a. vil kørsel med beregnervogn og toiletvogn (=tungt materiel) kunne betyde uforholdsmæssig høje udgifter til brændstof
 • Kørselsbehov for funktionsledere ved større stævner, herunder typisk banelægning. Afhængig af hvilket type stævne, og hvor godt man kender terrænet, vil der også her kunne blive tale om en del ture til og fra skoven, og en dertil hørende udgift til brændstof
 • Kørsel i forbindelse med korttegning. Her vil der ofte være tale om rigtig mange ture til og fra skoven, som kan løbe op i en ikke ubetydelig udgift til brændstof
 • Kørsel i forbindelse med planlægning og afholdelse af træning. Nøglepersoner i denne funktion vil ofte have en masse små-ture, som hen over tid også kan løbe op i en ikke ubetydelig udgift til brændstof
 • Deltagelse i bestyrelses- og udvalgsarbejde, som fx interne og eksterne møder. Et stort kørselsbehov her, vil også kunne kompenseres
 • Andre kørselsopgaver, hvor bestyrelsen, efter en konkret vurdering, finder det relevant at yde kompensation

Kørsel i forbindelse med egen deltagelse i løb, stævner, klubture mv. er ikke omfattet af disse regler. Her ydes som udgangspunkt ingen kompensation fra klubben, og der opfordres, som hidtil, til samkørsel og en rimelig fordeling af brændstofudgifter mellem chauffør og passagerer.

Den afholdte kørsel opgøres per halvår, med skæringsdatoer den 1. februar og den 1. august. En kørselsgodtgørelse på under 100 kr. indenfor et halvår kompenseres ikke. Det er hvert enkelt medlems ansvar at opgøre den foretagne kørsel, og dokumentere den fx via en kørebog. Opgørelse af kørselsgodtgørelse sendes til kassereren senest en uge efter ovennævnte skæringsdatoer. Kørselsgodtgørelsen godskrives af kassereren på medlemskontoen.

Al kørselsgodtgørelse skal være aftalt på forhånd!

 • Kørsel i forbindelse med stævner (funktionsledere, og kørsel med materiel) aftales med stævnelederen, som medtager kørselsudgifter i budget for stævnet
 • Kørsel i forbindelse med korttegning aftales med kortudvalget, samtidig med at man påtager sig en korttegningsopgave. Kortudvalget indregner kørselsudgifter i omkostningen for tegning af kortet
 • Kørsel i forbindelse med planlægning og afholdelse af træning aftales med træningsudvalget, som sørger for særskilt budget til dette
 • Anden form for kørselsgodtgørelse skal godkendes af bestyrelsen

Takster per 1. februar 2021:

 • Kørsel med tungt materiel: Kr. 2,00 per km.
 • Almindelig kørsel / transport: Kr. 1,00 per km.

Der afregnes for faktisk kørte kilometrer.

Vedtaget af bestyrelsen med virkning fra 1. februar 2021.
Forsiden

Holbæk Orienteringsklub :: Sports Allé 1 :: 4300 Holbæk :: tlf. 29 69 06 42 :: info@holbaekorienteringsklub.dk[Log ind]

opdateret 4. marts 2021

Webmaster